Dostałem wczoraj od kolegi linka i zapytanie, czy słyszałem o bezpłatnym dostępie do Internetu jaki to świadczy firma Aero 2

Słyszeć coś tam słyszałem, choć raczej w kategorii „mitu”, coś jak „wielka stopa” itp…

I ogólnie mógłbym to zostawić, ale z racji tego, że firma Aero 2, która wygrała swego czasu przetarg na świadczenie takiej usługi jakoś niespecjalnie się chwali, że taką usługę od maja (?) tego roku już świadczy – ani na swojej stronie WWW, ani w mediach – to trzeba jej pomóc, i całość jak najszerzej nagłośnić… I tym samym pomóc zyskać nowych klientów…

Firma na tyle „dyskretnie” świadczy usługę „Bezpłatnego Dostępu do Internetu”, że na ich stronie niełatwo trafić na wzmiankę o tym…

Na stronie głównej można przeczytać:

Aero 2 jest hurtowym operatorem telekomunikacyjnym, dysponującym częstotliwościami radiowymi z zakresu 900 MHz oraz 2,5 GHz. W paśmie 900MHz oferujemy mobilny Internet w technologii HSPA+. Na koniec 2010 roku, realizując II etap budowy sieci udało się nam uruchomić 468 stacji bazowych i uzyskać 58,9% pokrycia ludnościowego. Sieć działająca na częstotliwościach 2,5 GHz zostanie uruchomiona w maju 2011 roku.

W aktualnościach i przetargach chyba również na próżno szukać jakiejkolwiek wzmianki na ten temat…

Dopiero w „O spółce”, na samy dole można trafić na link:

Dostęp do Internetu

(Podkreślenie linku na dole strony – moje)

.

Sama strona wrażenia wielkiego nie robi, ale można na niej znaleźć kilka interesujących informacji, w tym regulamin usługi:

.

Usługa „Bezpłatnego Dostępu do Internetu”

Jak zostać Abonentem?

  • Zapoznaj się z Regulaminem Usługi
  • Wpłać na konto 24 1680 1248 0000 3000 1872 7122 Depozyt w wysokości 55 zł (kwota obowiązuje od 10 maja 2011 r.)
  • Kup odpowiednie Urządzenie telekomunikacyjne
  • Wypełnij formularz i przyjdź do Biura Obsługi Klienta z dokumentami podanymi w par 5.1.3 Regulaminu

.

Do regulaminu jeszcze wrócimy, ale wszystko po kolei…

1. Koszty…

Usługa miała być bezpłatna, i teoretycznie taka jest – tylko trzeba wpłacić „depozyt” za kartę SIM, w wysokości 55 zł

Niby normalne, że nie chcą rozdawać kart za darmo, ale w dokumencie:

WYJAŚNIENIE TREŚCI DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA REZERWACJĘ CZĘSTOTLIWOŚCI Z ZAKRESU 2570 – 2620 MHz NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU, PRZEZNACZONYCH DO ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECIACH SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU BEZPRZEWODOWEGO W SŁUŻBIE RUCHOMEJ

z dnia 18 sierpnia 2009 r. opublikowanym przez UKE, zwany dalej „dokumentem przetargowym”

Możemy m.in. przeczytać:

Zapisy Dokumentacji przetargowej odnoszą się do podjęcia przez Uczestnika przetargu zobowiązania odnośnie zapewnienia powszechnego i nieodpłatnego dostępu do sieci Internet dla nieoznaczonego grona odbiorców, natomiast nie narzucają Uczestnikowi przetargu żadnych ograniczeń w zakresie używanej technologii. Wymóg powszechnego dostępu do sieci Internet zostanie spełniony, jeżeli Uczestnik przetargu będzie wykorzystywał powszechnie dostępne rozwiązania techniczne jako urządzenia końcowe, np.: terminale GSM/UMTS. W przypadku konieczności posiadania terminala z aktywną kartą SIM Uczestnik przetargu powinien zapewnić możliwość pracy terminali z kartą SIM dowolnego operatora (Uczestnik przetargu jest zobowiązany udostępnić innym operatorom wszelkie dane techniczne umożliwiające zaimplementowanie tej funkcjonalności) oraz bezpłatnie udostępniać dodatkowe karty SIM umożliwiające uzyskanie dostępu do Internetu.

[Dokument przetargowy]

.

I troszkę dalej:

Wymóg nieodpłatnego dostępu do sieci Internet należy rozumieć, jako zobowiązanie Uczestnika przetargu do niepopierania żadnych opłat za możliwość dostępu do sieci Internet. W szczególności Uczestnik przetargu zobowiązany jest bezpłatnie udostępniać dodatkowe karty SIM umożliwiające uzyskanie dostępu do Internetu, jeżeli ich obecności wymaga zastosowana technologia dostępu do sieci Internet.

[Dokument przetargowy]

.

2. Szybkość…

We wspomnianym „dokumencie przetargowym” znajdziemy również informację o szybkości z jaką powinna działać usługa:

Uczestnik przetargu musi podjąć zobowiązanie odnośnie świadczenia usług nieodpłatnego dostępu do Internetu w ramach zakresu 2570 – 2620 MHz, przy czym w zobowiązaniu tym został podany wymóg, iż prędkość downlink w ramach dostępu nieodpłatnego dla jednego użytkownika będzie na poziomie nie mniejszym niż 128 kb/s i nie większym niż 256 kb/s, w ciągu pierwszych 12 miesięcy od deklarowanej daty rozpoczęcia świadczenia usługi, oraz nie mniejszym niż 256 kb/s i nie większym niż 512 kb/s w okresie kolejnych 24 miesięcy

[Dokument przetargowy]

Demonem szybkości to nie będzie, ale do przeglądania stron internetowych opisana szybkość powinna być wystarczająca…

.

3. Karta SIM…

Jak już wspomniałem wcześniej, karta SIM teoretycznie jest darmowa, „wystarczy tylko” wpłacić „depozyt” w wysokości 55 zł.

Choć…

W przypadku konieczności posiadania terminala z aktywną kartą SIM Uczestnik przetargu powinien zapewnić możliwość pracy terminali z kartą SIM dowolnego operatora […] oraz bezpłatnie udostępniać dodatkowe karty SIM umożliwiające uzyskanie dostępu do Internetu.

[Dokument przetargowy]

.

Dodatkowo – z regulaminu dowiemy się, że usługa jest świadczona za pomocą „Karty SIM”:

Usługa Bezpłatnego Dostępu do Internetu – usługa telekomunikacyjna w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego świadczona przez Operatora polegająca na zapewnieniu dostępu do sieci Internet za pomocą Karty SIM w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

[Regulamin usługi]

A „Karta SIM” to (również wg regulaminu) karta „Operatora”:

Karta SIM – karta z mikroprocesorem, stanowiąca własność Operatora i udostępniana Abonentowi przez Operatora dla potrzeb wykonania Umowy

[Regulamin usługi]

I trzymając się dalej regulaminu – „Operator” jest jeden:

Aero 2 Sp. z o.o. […] zwaną dalej „Operatorem”.

[Regulamin usługi]

Co może trochę się kłócić m.in. z tym fragmentem „dokumentu przetargowego”:

Wymóg powszechnego dostępu do sieci Internet zostanie spełniony, jeżeli Uczestnik przetargu będzie wykorzystywał powszechnie dostępne rozwiązania techniczne jako urządzenia końcowe, np.: terminale GSM/UMTS. W przypadku konieczności posiadania terminala z aktywną kartą SIM Uczestnik przetargu powinien zapewnić możliwość pracy terminali z kartą SIM dowolnego operatora (Uczestnik przetargu jest zobowiązany udostępnić innym operatorom wszelkie dane techniczne umożliwiające zaimplementowanie tej funkcjonalności)

[Dokument przetargowy]

Chyba, że chodziło by tylko o to, by ew. sprzedawane w ramach usługi terminale nie posiadały blokady SimLock…

Ale co by wtedy miało oznaczać:

Implementowanie tej technologii przez innych operatorów

.

Dostępność kart SIM to obecnie dla większości mieszkańców Polski będzie zapewne kolejnym problemem…

Obecnie po kartę SIM trzeba się udać (osobiście, lub skorzystać z upoważnienia innej osoby) do Biura Obsługi Klienta, które mieści się w Warszawie:

zgłosić się po odbiór Karty SIM do Biura Obsługi Klienta, które znajduje się w Warszawie, ul. Lwowska 19 piętro I w terminie wyznaczonym przez Operatora; przy odbiorze Karty SIM podmiot odbierający Kartę SIM powinien przekazać oryginał formularza, o którym mowa w ust. 5.1.1 w którym Abonent przekazuje Operatorowi swoje dane oraz dowód osobisty i oryginał dowodu wpłaty Depozytu;

[Regulamin usługi]

.

Jako ciekawostkę – dotyczącą kart SIM – zestawie ze sobą 2 cytaty:

Z regulaminu usługi świadczonej przez Aero 2:

Każdy podmiot ubiegający się o uzyskanie Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu może otrzymać nie więcej niż jedną Kartę SIM.

[Regulamin usługi]

Z wspomnianego już wyżej „dokumentu przetargowego”:

oraz bezpłatnie udostępniać dodatkowe karty SIM umożliwiające uzyskanie dostępu do Internetu.

[Dokument przetargowy]

.

A depozyt, jak to depozyt… Jak zgubisz kartę, i chcesz następną – trzeba wpłacić kolejny:

Abonent jest uprawniony do otrzymania duplikatu Karty SIM w przypadku jej uszkodzenia, utraty lub zniszczenia. Warunkiem wydania duplikatu Karty SIM w przypadku jej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia z przyczyn leżących po stronie Abonenta jest ponowna wpłata kwoty Depozytu zgodnie z ust. 8.1. powyżej.

[Regulamin usługi]

.

4. Zasięg…

Z zasięgiem wprawdzie lepiej niż z dostępnością kart SIM, gdyż teoretycznie nie ogranicza się on do jednego miejsca.

Poniżej orientacyjna mapa zasięgu ze strony operatora:

.

Również w „dokumencie przetargowym” na temat zasięgu coś znajdziemy:

Termin określonego w procentach „pokrycia ludnościowego” odnosi się do populacji kraju objętej zasięgiem „nieodpłatnego powszechnego dostępu do sieci Internet” i oznacza, iż usługa powinna być świadczona na obszarze gmin zamieszkiwanych, przez co najmniej 25%, 50% lub 75% ludności całego kraju.

[Dokument przetargowy]

.

5. Konfiguracja…

Jak już ktoś z Was postanowi skorzystać, i przebije się przez wszystkie wymagane formalności, musi jeszcze skonfigurować swoje urządzenie:

Przy konfiguracji połączenia internetowego należy wpisać punkt dostępu

APN: darmowy
UŻYTKOWNIK: pozostawić puste
HASŁO: pozostawić puste

Ustawienia sieci: wszystkie parametry ustawić na automatycznie pobierane z serwera (adres IP, serwery DNS)

.

6. Czas…

Czas występuje tu w dwóch płaszczyznach… ;-)

Okres świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet:

Operator zapewnia Abonentowi bezpłatny dostęp do sieci Internet w ramach Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu przez okres 36 miesięcy licząc od Daty Ogłoszenia Regulaminu.

[Regulamin usługi]

Umowa wygasa na skutek:

11.1.4. upływu okresu 36 miesięcy od Daty Ogłoszenia Regulaminu.

[Regulamin usługi]

A regulamin został „ogłoszony” pewnie gdzieś w okolicach maja 2011:

Regulamin obowiązuje od 10 maja 2011 roku i ma zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z Abonentami na świadczenie Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

[Regulamin usługi]

Więc korzystajcie i nagłaśniajcie, póki można jeszcze z usługi korzystać, bo 36 miesięcy zlecieć niebawem może w sposób niezauważony…

.

Czas w kontekście długości jednorazowego połączenia z siecią Internet:

Każdorazowe nieprzerwane i bezpłatne połączenie z Siecią Internet w ramach Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu nie trwa dłużej niż 60 minut licząc od momentu nawiązania takiego połączenia.

[Regulamin usługi]

7. Regulamin…

Regulamin, jak to regulamin… Warto zawsze na wszelki wypadek przeczytać, a że sporo tam „prawniczego” i „technicznego” żargonu – trzeba się ew. przemęczyć…

Ale warto zwrócić uwagę, że nasze dane osobowe będą przetwarzane nie tylko w celu realizacji omawianej usługi, ale również w celach marketingowych:

Dane osobowe Abonentów są przetwarzane przez Operatora w celu świadczenia Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług Operatora oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Operatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych.

[Regulamin usługi]

Zarówno na potrzeby Aero 2, jak i innych „współpracujących” podmiotów…

.

Innym ciekawym zapisem, jest ten zabraniający „wykorzystywania Karty SIM w celach zarobkowych”:

Abonent nie jest uprawiony do odsprzedaży Karty SIM ani też do odpłatnego udostępniania Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu na rzecz osób trzecich, ani też do wykorzystywania Karty SIM w celach zarobkowych.

[Regulamin usługi]

Na szczęście – traktując ten zapis dosłownie – można by uznać, że dotyczy to samej „Karty SIM”, a nie „Usługi” która za jej pomocą jest świadczona…

Chyba… ;-)

.

8. WWW…

Strona WWW mogła by chyba być przykładem „AntySEO”, czyli co robić, by się w wyszukiwarce (np. Google) nie pojawić…

Znaczniki TITLE, KEYWORDS puste…

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” >
<head>

<title></title>

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../Common/Css/style.css” />

<meta name=”keywords” />

[…]

</head>

.

9. Aero 2…

Podmiotem świadczącym opisaną usługę jest:

Aero 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-660), przy ul. Lwowskiej 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305767, NIP: 701 012 35 29, REGON: 141266349, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości 1 050 000 PLN

[Regulamin usługi]

Kto ciekaw więcej – może poszukać m.in. w KRS

.

10. Epilog…

Ciekawe jak to wszystko się rozwinie, zwłaszcza że o ofercie „bezpłatnego dostępu do Internetu” świadczonego przez Aero 2 można przeczytać na coraz większej liczbie stron w Internecie…

I chyba na większości (jak nie wszystkich) z podobnym zaskoczeniem co do faktu istnienia takiej usługi…

Warto by było się zastanowić, czemu tak a nie inaczej wygląda sprawa zarówno „bezpłatnych kart SIM”, możliwości uzyskania „więcej niż jednej karty SIM”, jak i dostępności oferty…

Bo nie chcę podejrzewać, że firma celowo nie nagłaśnia usługi, by jak najdłużej „cichaczem” świadczyć ją jak najmniejszej liczbie klientów, i spokojnie doczekać końca owych 36 miesięcy, liczonych od dnia ogłoszenia regulaminu…

.

[Aktualizacja 20110902]

Zaktualizowałem link do opisu usługi na stronie Aero 2, gdyż został zmieniony adres strony z:

http://aero2.pl/www/ubdi.html

na:

http://aero2.pl/www/bdi.html

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk