Zgodnie z zapowiedziami, dziś, 5 czerwca 2009 w Dzienniku Ustaw została ogłoszona
USTAWA o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U. z 2009 r. nr 85; poz. 716] w której art. 71 ust. 3 brzmi:

Za przeniesienie przydzielonego numeru nie pobiera się opłat od abonenta i użytkownika końcowego usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Oznacza to, że po wejściu w życie ustawy (6. lipca 2009) za przeniesienie numeru „komórkowego” do innego operatora, nie będzie pobierana opłata.
Obecnie jest to od 50 do 61zł.


Może zaostrzyć to jeszcze bardziej konkurencje, i walkę o klienta, który do tej pory często zostawał w danej sieci tylko ze względu na „przywiązanie do numeru” (zwłaszcza w przypadku firm stały numer ma znaczenie) i opłatę za przeniesienie (mimo, że nie była wysoka – to jednak)

[Aktualizacja 20090618]

Dziś,  2009-06-18 na stronach Ministerstwa Infrastruktury pojawiła się informacja:

Jak przenieść numer do innego dostawcy usług?

W dniu 17 czerwca 2009 r. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 42, poz. 290). Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 6 lipca 2009 r.

A co za tym idzie:

Najważniejsze różnice i korzyści dla abonenta i użytkownika pre-paid w stosunku do stanu obecnego obejmują:

  • uproszczenie wszczęcia procedury przeniesienia numeru

Abonent lub użytkownik pre-paid zamierzający zachować numer, nie będzie musiał kontaktować się z dotychczasowym dostawcą, jak ma to miejsce w chwili obecnej. W świetle nowej regulacji, wystarczy złożyć wniosek o przeniesienie numeru wyłącznie do nowego dostawcy i upoważnić go do dokonania w swoim imieniu wszystkich formalności, w tym również do wypowiedzenia umowy z dotychczasowym dostawcą.

  • uprawnienie abonenta i użytkownika pre-paid do zachowania numeru przy zmianie dostawcy usług, niezależnie od tego, czy nowy dostawca działa w sieci innego, czy tego samego operatora

Takie rozwiązanie jest nowością. W chwili obecnej z uprawnienia korzystać można wyłącznie w sytuacji, gdy numer przenoszony jest do dostawcy działającego w sieci innego operatora.

  • możliwość przeniesienia jednocześnie więcej niż jednego numeru

We wniosku do nowego dostawcy usług można będzie określić, czy procedura przeniesienia numeru ma dotyczyć jednego, czy kilku numerów abonenta lub użytkownika pre-paid. Dotychczasowe przepisy takich rozwiązań nie przewidywały.

  • dwa alternatywne sposoby przeniesienia numeru, zależne od woli abonenta

Rozporządzenie przewiduje dla abonentów sieci stacjonarnych i ruchomych możliwość znacznego skrócenia całej procedury przeniesienia numeru poprzez umocowanie nowego dostawcy do dokonania wszystkich niezbędnych czynności, związanych z przeniesieniem numeru, w tym również do wypowiedzenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Jednocześnie zachowana została możliwość samodzielnego dokonania przez abonenta czynności niezbędnych w związku z przeniesieniem numeru.

  • wprowadzenie terminu na rozpatrzenie wniosku o przeniesienie numeru

Wniosek o przeniesienie numeru, w zależności od sposobu jego dostarczenia do nowego dostawcy usług, podlegał będzie rozpatrzeniu odpowiednio w terminie:
6 godzin roboczych lub 3 dni roboczych (dla abonentów sieci ruchomych) oraz
1 dnia roboczego lub 14 dni roboczych (dla abonentów sieci stacjonarnych).
Dłuższy termin na przeniesienie numeru, zarezerwowany jest wyłącznie dla abonentów, którzy nie złożyli wniosku osobiście w jednostce nowego dostawcy przeznaczonej do obsługi klientów, a w inny sposób (np. listownie, za pośrednictwem formularza czy poczty elektronicznej).

  • znaczne skrócenie procesu przeniesienia numeru, w kontekście realizacji uprawnienia abonenta

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku abonenta i podpisaniu umowy z nowym dostawcą, na wyraźne jego żądanie wskazane we wniosku, nowy dostawca usług jest obowiązany przenieść numer najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego (w sieciach ruchomych) lub 7 dni roboczych (w sieciach stacjonarnych) od dnia zawarcia umowy.

Ponadto, zgodnie z ostatnią nowelą ustawy Prawo telekomunikacyjne (która wejdzie w życie 5 lipca 2009r.). w związku z przenoszeniem numeru możliwe jest natychmiastowe rozwiązanie umowy z dotychczasowym dostawcą usług, pod następującymi warunkami:
1. zapłaty przez abonenta dotychczasowemu dostawcy usług opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia nie większej jednak niż jednomiesięczna opłata abonamentowa;
2. zwrotu przez abonenta ulgi mu przyznanej, proporcjonalnie jednak zmniejszonej do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.

Powinno to sprawić, że będzie można przenieść numer bezpłatnie do innego operatora, ale i dodatkowo cała procedura zostanie znacznie uproszczona, jak i przyspieszona.

Dalej cytując stronę Ministerstwa Infrastruktury:

Krótka instrukcja dla tych, którzy zachcą przenieść numer po dniu 6 lipca br.

1. wniosek o przeniesienie numeru składamy do nowego dostawcy usług (czyli tego, do którego zamierzamy przenieść numer),
2. nowy dostawca usług, po udzieleniu mu pełnomocnictwa, dokona za nas wszelkich czynności niezbędnych do przeniesienia numeru, w tym między innymi zakończy stosunek umowny ze starym dostawcą usług,
3. wniosek złożony osobiście w jednostce dostawcy dedykowanej do obsługi klientów, musi zostać rozpatrzony w terminie 6 godzin roboczych (sieci ruchome) oraz 1 dnia roboczego (sieci stacjonarne). Należy jednak w tym miejscu podkreślić, iż na dzień wejścia z życie zmian rozporządzenia, na podstawie przepisu przejściowego, do chwili uruchomienia przez Prezesa UKE systemu PLI CBD wspierającego usługę przenośności numerów oraz w terminie dwóch miesięcy od dnia jego uruchomienia, termin rozpatrzenia wniosku w przypadku abonentów sieci stacjonarnych wynosi 7 dni,
4. pozytywne rozpatrzenie wniosku abonenta i podpisanie umowy z nowym dostawcą obliguje go do przeniesienia numeru najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego (sieci ruchome) lub 7 dni roboczych (sieci stacjonarne) od dnia zawarcia umowy, chyba, że wskażemy późniejszy termin.
5. przeniesienie numeru jest bezpłatne.

I to chyba najważniejsza infomracja…

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk