Info

Wykresy generowane na Raspberry Pi za pomocą aplikacji GnuplotDane do wykresów odczytywane są z plików CSV/TXT.

Dane z czujników (m.in. DHT22 – temperatura i wilgotność powietrza, DS18B20 – temeratura, BMP180 – temperatura i ciśnienie atmosferyczne) są zapisywane do plików (na dysku RAM) za pomocą skryptu napisanego w bashu.

(!) Zgłoś błąd na stronie