Święta idą – więc zamiast „lokalizować smartfona” będą słodycze…

3cukierki a może 3czekolady?

Obie domeny prowadzą do „bliźniaczych sklepów” , które „oferują” łakocie…

3cukierki-pl_201312

Przynajmniej w teorii:

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Towary i usługi oferowane w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy, tylko zaproszenie do składania ofert.

2. Przez złożenie zamówienia użytkownik składa spółce Pride ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów. Umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.

3. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli spółka Pride niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez użytkownika. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez spółkę Pride.

4. Oferta wiąże przez 90 dni od dnia jej złożenia przez użytkownika. Jeżeli spółka Pride nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez użytkownika potwierdzenia wysłania produktu, to oferta wygasa; w przeciwnym razie z chwilą otrzymania przez użytkownika potwierdzenia wysłania produktu zostaje zawarta umowa sprzedaży produktu. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Pride.

I niby jest oferta… Niby jest sprzedaż, ale…

Abonament za rejestrację w „sklepie internetowym”

Przed ew. zakupem trzeba się zarejestrować, a rejestracja wiąże się z abonamentem w wysokości 149 zł miesięcznie:

§ 11 Świadczenia Stron

2. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia miesięcznej opłaty abonamentowej wynoszącej sto czterdzieści dziewięć złotych z tytułu Usługi założenia i prowadzenia Konta (zwanej dalej „Abonamentem”), stanowiącej wynagrodzenie Pride za świadczoną przez niego Usługę założenia i prowadzenia Konta.

4. Abonament będzie płatny „z góry”, najpóźniej do 21-go dnia od daty rozpoczęcia każdego nowego miesiąca świadczenia usługi.

5. Strony ustalają, iż za dzień uiszczenia Abonamentu uważa się dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Pride.

6. Nieterminowe uiszczanie Abonamentu skutkować będzie naliczaniem odsetek w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

I jakby ktoś z Was jednak uznał, że 149 zł miesięcznie to trochę za dużo jak za konto w „internetowym sklepie z łakociami” to oczywiście może wypowiedzieć umowę:

Wypowiedzenie umowy pisemnie, na adres Cypryjski

§ 12 Warunki rozwiązywania Umowy Premium

1. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę Premium z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. Usługobiorcy nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za okres, w którym nie korzystał on z Usługi założenia i prowadzenia Konta, jak również za okres po rozwiązaniu Umowy Premium, bez względu na tryb i przyczynę jej rozwiązania

3. Wypowiedzenie świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta przez Usługobiorcę dla swej skuteczności winno być przesłane w formie pisemnej na adres: PRIDE EUROPE INVESTMENTS LIMITED, 6051 Larnaca, 10 Patron, Cypr. Przykładowy wzór wypowiedzenia znajduje się pod adresem www.3cukierki.pl/w.pdf

3pierniki

Są jeszcze 3pierniki – po stylistyce/kolorystyce jak i danych WhoIs należą do „paczki”, choć aktualnie mają „przerwę techniczną”:

3pierniki-pl_201312

JESTEŚMY W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC KONSERWACYJNYCH.
WRÓCIMY NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. ZAPRASZAMY WKRÓTCE.

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk