Ten miesiąc obfituje w zmiany dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną… Za nami już nowa ustawa o prawach konsumenta (zmiana głównie dotyczy relacji przedsiębiorca-konsument, w tym przy sprzedaży w sklepie internetowym, ale dotyczy również „szeroko rozumianego SPAMu”).

Kolejna zmiana dotyczy podatku VAT przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych konsumentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2015

Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpi zmiana w określaniu miejsca świadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników), zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Miejscem świadczenia tych usług będzie miejsce, w którym usługobiorca (konsument) posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (dotychczas taka reguła stosowana była wyłącznie przy usługach elektronicznych świadczonych konsumentom z Unii Europejskiej przez podmioty zagraniczne z państw trzecich).

Jak widać z powyższego cytatu – zmiana dotyczy zmiany w sposobie określania miejsca świadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników), zlokalizowanych w Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2015 podatek VAT za te usługi będzie płacony w kraju (państwie członkowskim), w którym nabywca/odbiorca jest zlokalizowany (mieszka).

Nadchodzące zmiany dobrze oddaje poniższa tabela:

Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone przez polskiego podatnika na rzecz:
Do końca 2014
Od 2015
Konsumenta z Polski Opodatkowane w Polsce Opodatkowane w Polsce
Konsumenta z innego państwa członkowskiego UE Opodatkowane w Polsce Opodatkowane w państwie członkowskim UE, z którego jest konsument
Konsumenta spoza UE Poza unijnym VATem Poza unijnym VATem

W „naszych warunkach” zmiana dotyczy przedsiębiorców świadczących w/w usługi na rzecz konsumentów z innych państw członkowskich niż Polska, a którzy zdecydują się skorzystać z systemu MOSS:

W takim przypadku Polska stanie się dla przedsiębiorcy państwem członkowskim identyfikacji.

Jest to tzw. procedura unijna. Organem podatkowym właściwym w sprawie procedury unijnej został wyznaczony Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

Mały punkt kompleksowej obsługi, czyli MOSS (Mini One Stop Shop)

Na szczęście (albo nie – okaże się w praktyce) nie trzeba będzie się rejestrować jako płatnik VAT w każdym państwie członkowskim – zamiast tego można (nie jest to obowiązkowe) skorzystać z systemu MOSS, czyli małego punktu kompleksowej obsługi, za pomocą którego będzie można złożyć odpowiednią (kwartalną) deklarację VAT, oraz dokonać płatności tego podatku (VAT) na rzecz odpowiednich państw członkowskich.

Rejestracja w MOSS

By skorzystać z małego punktu kompleksowej obsługi należy zarejestrować się w systemie:

W celu dokonania rejestracji do procedury unijnej należy:

 • wypełnić formularz VIU-R – zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT, zaznaczając cel zgłoszenia: rejestracja,
 • przesłać formularz – za pomocą systemu e-Deklaracje – do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście,
 • złożyć wraz z formularzem VIU-R oświadczenie o zgodności adresu działalności gospodarczej z danymi rejestrowymi VAT-R oraz zgodę na otrzymywanie pism drogą elektroniczną.
Co istotne – tak jak w przypadku rejestracji VAT-UE (wymagane), tak i w przypadku rejestracji w systemie MOSS (formularz VIU-R) nie jest przedsiębiorcy/podatnikowi nadawany nowy numer NIP. Obowiązuje numer NIP otrzymany podczas rejestracji jako płatnik VAT czynny (formularz VAT-R).

Termin na dokonanie rejestracji jest chyba dość standardowy dla zgłoszeń rejestracyjnych VAT, czyli jest i zarazem go nie ma – bo MOSS zadziała w następnym okresie (kwartale) od zgłoszenia:

Co do zasady, rejestracja będzie skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył formularz VIU-R.

Ale też:

Jednakże w przypadku, gdy podatnik rozpoczął świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych przed tą datą, procedura rozliczania ww. usług w ramach systemu MOSS zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia usług, pod warunkiem, że podatnik – do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy wykonano usługi – zgłosi Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście rozpoczęcie działalności w ramach systemu MOSS. W takim przypadku podatnik będzie obowiązany do złożenia deklaracji VAT obejmującej kwartał kalendarzowy, w którym miało miejsce pierwsze świadczenie usług.

Składanie deklaracji

Deklaracje składa się elektronicznie (formularz VIU-D za pośrednictwem platformy e-Deklaracje) oraz kwartalnie – do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale:

 • Za I kwartał będzie to do 20 kwietnia
 • Za II kwartał będzie to do 20 lipca
 • Za III kwartał będzie to do 20 października
 • Za IV kwartał będzie to do 20 stycznia

Termin złożenia deklaracji (20. dzień miesiąca następujący po każdym kolejnym kwartale) obowiązuje również w przypadku, gdy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (bramka systemu MOSS otwarta jest 24h/dobę 7 dni w tygodniu). Nie dotyczy to jednak dokonywania płatności podatku VAT. Zasady dotyczące płatności pozostają niezmienione. Liczyć się będzie zatem, jako dokonana w terminie, również płatność zrealizowana następnego dnia roboczego po 20. dniu miesiąca następującym po kwartale, jeżeli ten 20-sty dzień przypada na święto lub dzień wolny od pracy.

Deklaracje należny złożyć niezależnie od tego, czy w danym okresie były wykonywane jakiekolwiek operacje/transakcje, czyli składamy również tzw. „zerówki”.

Podatek rozliczany w euro

Deklaracje w systemie MOOS rozliczane są w walucie euro, bez żadnych zaokrągleń (góra/dół), i księgowane na podstawie każdorazowo nadanego numeru UNR:

Każdej złożonej deklaracji VAT zostanie przypisany jednostkowy, unikatowy numer referencyjny (UNR). Podatnik – za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zostanie poinformowany o nadaniu takiego numeru. Numer referencyjny deklaracji należy zawsze podawać podczas dokonywania płatności (bez numeru referencyjnego nie będzie można skutecznie dokonać płatności i należy liczyć się z nieuznaniem takiej wpłaty za dokonaną w terminie). Unikatowy numer referencyjny składa się z kodu państwa członkowskiego identyfikacji, numeru VAT i okresu (kwartał/rok), za który składane jest rozliczenie np. PL/XXXXXXXXX/Q1.2015.

Kwotę podatku należy przelać na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, najpóźniej w terminie złożenia deklaracji (z wyjątkiem sytuacji gdy termin ten nie wypada w dzień roboczy).

Ewidencja

Oczywiście nowe przepisy, to nie tylko nowe procedury, ale i nowe dane do przechowywania (przez 10 lat):

Ewidencja musi zawierać następujące informacje:

 • oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, na rzecz którego świadczona jest usługa,
 • rodzaj świadczonej usługi,
 • datę świadczenia usługi,
 • podstawę opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty,
 • wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania,
 • zastosowaną stawkę VAT,
 • kwotę należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty,
 • datę i kwotę otrzymanych płatności,
 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi,
 • w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze,
 • nazwisko/nazwę usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi,
 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu.

Ewidencja (dokumentacja) najlepiej sprawdzi się w formie elektronicznej, gdyż:

Ewidencja powinna być udostępniona przez podatnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej na każde żądanie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście oraz organu podatkowego państwa członkowskiego konsumpcji.

Do poczytania

Na koniec warto zapoznać się z następującymi dokumentami/ustawami:

 • Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia (Dz. Urz. UE L 284 z 26.10.2013, str. 1)
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 967/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (Dz. Urz. UE L 290 z 20.10.2012, str. 1).
 • Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171)
 • Ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Polecam też zapoznać się z dokumentem, z którego pochodzi większość cytatów w tym wpisie:

Przykłady

Do nowych przepisów przygotowują się kolejne firmy, stąd też jest spora szansa, że w ostatnim czasie dostaliście wiadomość w stylu:

Uprzejmie informujemy o nowych przepisach wprowadzonych w Unii Europejskiej w zakresie podatku VAT na usługi elektroniczne dla osób fizycznych (Dyrektywa europejska 2008/8/CE związana z podatkiem VAT).

Od 1 stycznia 2015 roku ceny wszystkich usług dostarczanych przez […] będą zawierały stawkę podatku VAT kraju, w którym mieszka konsument.

Na przykład mieszkaniec Polski, który zamawia usługę w […] we Francji, zapłaci polski podatek VAT (23%) a nie podatek francuski (20%). Warunki dotyczące podatku VAT dla firm oraz dla osób mieszkających poza Unią Europejską nie zmieniają się.

Zmiana ta może spowodować modyfikację ceny brutto usługi w stosunku do poprzednich faktur w zależności od kraju Unii Europejskiej, w którym Państwo mieszkają.

Bez VAT-UE drożej w Aftermarket

Inny przykład, to nadciągająca zamiana w cenniku – a konkretnie pojawienie się podatku VAT dla klientów nieposiadających nr VAT-UE – w serwisie Aftermarket:

Dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców nieposiadających numeru NIP-UE do cen zostanie doliczony podatek VAT (23%).

Same ceny się nie zmienią, ale do ceny każdej domeny serwis naliczy podatek VAT wg stawki obowiązującej w kraju zamieszkania klienta, czyli np. w Polsce będzie to +23% VAT. Zmiana ta nie będzie dotyczyć osób (podmiotów) które na swoim koncie mają wprowadzony numer VAT-UE.

(!) Zgłoś błąd na stronie | Lub postaw nam kawę :-)
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk